Строят се по-малко сгради с повече жилища

2012-02-01 17:46:01

Източник: www.profit.bg

През четвъртото тримесечие на 2011 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 194 жилищни сгради с 2 945 жилища в тях и с 414 419 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 56 административни сгради/офиси с 60 460 кв. м РЗП и на 1 563 други сгради с
639 300 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и застроената им площ намаляват съответно с 10.6 и 5.5%, докато жилищата в тях се увеличават с 16.0%, съобщават от НСИ.

Административните сгради са по-малко с 8.2%, но общата им застроена площ нараства със 147.5%, докато при другите сгради е регистрирано увеличение на броя с 9.1%, а съответната им РЗП намалява със 7.1%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 3.6%, жилищата в тях - с 8.9%, и тяхната РЗП - с 9.7% . Нарастване бележи и броят на административните сгради - със 7.7%, на другите сгради - с 41.1%, като и съответната им застроена площ се увеличава с 95.4 и 5.0% .

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в следните области: Бургас - 186, София (столица) - 137, София - 111, Варна - 110, и Пловдив - 97. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите: Бургас - 830, Варна - 434, Пловдив - 352, София (столица) - 240, и Благоевград – 199.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. е започнал строежът на 640 жилищни сгради с 1 740 жилища в тях и с 228 438 кв. м обща застроена площ, на 28 административни сгради/офиси с 12 439 кв. м РЗП и на 670 други сгради с 451 382 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради намалява с 11.2%, докато жилищата в тях и общата им застроена площ се увеличават съответно с 3.0 и 0.6%. Регистрирано е намаление и на започнатите административни сгради с 9.7% и на тяхната застроена площ с 47.3%. При започнатите други сгради се наблюдава увеличение както на броя - с 18.6%, така и на общата им застроена площ - с 35.7%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 4.7%, докато жилищата в тях и РЗП намаляват съответно с 23.9 и 13.9%. Наблюдава се нарастване на броя на започнатите административни сгради с 16.7%, на другите сгради с 41.9%, докато общата застроена площ при административните сгради намалява с 12.2%, а при другите сгради РЗП нараства със 106.0%.

Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Бургас - 121 жилищни и 64 други сгради, Пловдив - 70 жилищни и 53 други сгради, Варна - 54 жилищни и 46 други сгради, София - 52 жилищни и 40 други сгради, София (столица) - 36 жилищни и 40 други сгради.


Към новините